ھێزێکی ئەمنی ھەلیکوتایە سەر گوندی ئەلمانی

هێزێكی ئهمنی دهچنهگوندی ئهڵمانیو دهست بهسهر ئهو كۆمپیوتهرهدا دهگرن كهبۆ ههڕهشهكردن لهپهرلهمانتارهكان بهكارهیندراوه

بهگوێرهی ئهو زانیارییانهی شارپرێس لهسهرچاوهیهكی ئاگادارهوهدهستیكهوتووه، درهنگانێكی ئهمشهو هێزێكی ئهمنی چوهتهنێو گوندی ئهڵمانیو دهستیان بهسهر ئهو كۆمپیوتهرهدا گرتووه، كهگوماندهكرێت ڤیدیۆو زانیاریی تیادا بێتو وهك ههڕهشهیهك دژی پهرلهمانتارهكان بهكارهێندرابێت.

سهرچاوهكهی شارپرێس ئاماژهی بهوهشدا، كۆمپیوتهرهكهلهیهكێك لهكۆشكهكاندا دۆزراوهتهوه‌‌و دهستی بهسهردا گیراوه، ئهوهش دوای ههبوونی زانیاریی لهسهر ئهو كۆمپیوتهرهو زانیارییهكانی ناوی.

Advertisements

comments?