یاری باسكه‌و هه‌موو زانیاریه‌ك له‌سه‌ری

کەرخی میروسی

یاری تۆپی باسكه‌زۆر به‌ربڵاوه‌ له‌ ١٩٠ وڵاتی سه‌ر روی زه‌مین

یاریهیتێدا ئهنجام دهدرێت وزیاتر لهملیارێك بهم یاریهدڵخۆشن لهسهر تاسهریجیهاند. یاریهكهبریتییهلهخێراییوهونهریو ههندێك ڕهگ وڕیشهیئاینیشیههیه‌. ههروهها یاساكان دانراون بۆ ئهوهیبتوانرێهاتوو چۆ بهتۆپهكهبكرێو ئهتوانرێ بهچهند جوولهیهكیتایبهت جمو جۆڵ بهتۆپیكهبكرێ‌, بهڵام ئهتوانرێتۆپهكهههڵبدرێو بخرێتهناو سهبهتهیهكیكۆنهوه‌, ئهمهههموو ئهو شتانهبوو كهتوانیان بیدۆزنهوهلهو سهردهمهدا. لهههمان كاتدا ههموو جۆرهوهرزشێك دامهزرێنهرێكیههیهپیاوێك یاخود ژنێك , ژیانهسهیروو سهمهرهو ووردبونهوهكانیان بۆ تههۆیگهڕان بهدوایشكۆمهندیونهمری‌, لهئاكامیژیانیڕۆژانهیاندا داهێنانیسهیرو سهمهرهیان داهێناوه‌,ماناو واتاینوێیان بۆ ژیان داهێناوهلهسهر دهمانێكدا لهم شار بۆ ئهو شار یان وولات بهووڵات زانیاریهكانیان بڵاو كردۆتهوهوگهشهیسهندوه‌.* دكتۆر (جیمس نایسمێس) مامۆستاییئهم یاریهبووه‌.ڕۆژێكیان دكتۆر (جیمس نایسمێس) گهیشتهقوتابخانهیكرێكارهمهسیحیهكانیئهو سهردهمهبڕیاریدا پهیوهندیبهكۆمهڵهیگهنجانیمهسیحیهوهبكات.لهههمان كاتدا مامۆستایهكیبهتوانبوو بڕیاریدا گهشهبهبواریفێركردن بدات.ههربۆیهپۆلێكیلهگهڵ دكتۆر (هال سیتیگیوك) وهرگرت لهبهشهوانهیهداكارێكیگرنگیههبوو ئهویش دۆزینهوهییاریهكیبهكۆمهڵ بوو لهزستاندا لهنێوان یاریتۆپیپێوتۆپیبهیس بۆڵدا بكرێت.ههر لهبهر ئهم هۆیهش بوو , یاریتۆپیباسكهیدۆزیهوه‌.بهم شێوهلهدوانیوهڕۆیهكیزستانیسهختدا و لهقوتابخانهیهكدا وهۆلێكیوهرزشیكۆندا یاریتۆپیباسكهلهدایك بوو.ههروهها (جیمس نایسمێس) ماوهی‌ 14ڕۆژیبۆ داهێنانیئهم وهرزشهویست . یاریهكهیلهشهوی‌ 13یهمدا دۆزیهوه‌ , وهههموو كاتێك ئهیووت یهكهم جار كهیاریهكهم كردلهسهرجێگاینووستنیتهنهاخۆم بووم شهوێك پێش دهست پێكردنییاریهكه‌. پاشان ههموو تێبینیهكانم نوسییهوهو یهكێك لههاورێكانیههموویبۆ لهچاپدا.دوایڕۆیشت بۆلایدهرگهوانهكهلێیپرسیهیچ سنو قێكت پێشك نایهت نیوهتیرهكهی‌( 45سم بێت به‌45سم بێت) دهرگهوانهپێیووت نهخێر بهڵام دوو سهبهتهم لایه‌. بهم جۆرهچیرۆكییاریتۆپیباسكهلهمێژوویگهنجانیمهسیح دا ڕهگ و ریشهیداكوتاوه‌. ههروهها كۆمهڵهیگهنجانیمهسیحیلهبهریتانیا پهرهیان بهچالاكیهوهرزشیهكاندا وزۆر بهزوویش ئهم بۆ چوونهلهههموو ئهمریكادا بڵاو بۆوه‌. لهگهڵ بڵاو بوونهوهیكۆمهڵهیگهنجانیمهسیحیدا لهویلایهتهیهكگرتووهكاندا پێویست بوو ڕاهێنان بهڕاهێنهرانیتازهبكرێت.لهههمان كاتدا ئهم كۆمهڵهیهوهكو كۆمهڵهیهكیروحانیبهشێوهیهكیسهرهكیئامانجیرێنماییگهنجهكانیبوو بهرهو رێگایئیمان داری‌ .ئهو كاتهئهمهئامانجیكۆمهڵهیگهنجانیمهسیحیبوو بۆ ماوهی‌ 75 ساڵ لهسهرهتایدروست بوونیهوه‌.بهڵام ههندێك هۆیماندوو بوون وبێزاریگونجاو نهبوو بۆ كۆمهڵهكه‌. لهبهر ئهوهكۆمهڵهكهتهنها گرنگیدا بهجۆرهوهرزشێك وهك چۆن ئهیان ووت وهرزشیمهسیحیدهستیپێكرد. بهداڕشتنیبهرنامهیهك بۆ بهرهو پێًش بردنیلایهنیجهستهییلاوهكان و یاریهبهكۆمهڵهكان بهشێوهیهیاریتۆپیسهبهتهدروست بوو. بهشێوهیهكیڕاست نازانین یاریتۆپیسهبهتهلهكهیدا بۆ یهكهم جار ئهو یاریهكراوه‌. بهڵام بهشێوهیهكینزیكهیلهمانگیكانونییهكهم پێش ئهوهیقوتابیان بگهرێنهوهماڵهكانیان بۆ جهژنیسهریساڵ,ئهم یاریهسهنجیكرێكارهكانیڕاكێشا لهقوتابخانهمهسیحیهكهدا.كاتێكیش قوتابیهكان چوونهوهماڵهكانیان و ئهم یاریهیانهبۆ كهس وكاریان باس كرد,یاریهكهوهكو ڕوناكیبلاو بۆوهبهههموو لایهكدا .بهم جۆرهدوایجهژنیسهریساڵ یاریهكهبهچهند ڕۆژێك لهیاریگایهكیبچووكهدا یاریدهستیپێكردو نزیكهی‌300كهس ئامادهبوون,لهبهرئهوهههموو بهجۆش خرۆش بوون بۆ بینینیئهم یاریهنوێیه‌. ئهبێت ئهم یاریهچۆن بێت؟ كاتێك ویستیان ناویبنێن( تۆپینایسمێس) زۆرێك باوهریان وابووكهئهم ناوهناویههموویاریهكانیتریش لهناوئهبات , بۆیهناونرا تۆپیسهبهته‌. چونكهزۆر بهسادهییپێك هاتووهله‌(تۆپ وسهبهته‌). یاریگاكهشیدرێژیهكهی‌ 27م به‌ 16مهترهههرههمان پێوانهییاریگایهكه‌(نایسمێس) داینابوو. ئهوكاتهسهبهتهیهكیكۆنیان ههڵ ئهواسیبهبهرزی‌ 3م لهزهویهوه‌, ئێستاش بهرزیگۆڵیسهبهتهههرههمان بهرزیهتائهمڕۆ. كاتێك تۆپیان ههڵ ئهدا بۆ ناو سهبهتهكهخوارهوهیسهبهتهكهنهكراوهبوو. پاسهوانهكهبهپهیژهیهكهدا ههڵ ئهگهراِ بۆ هێنانهدهرهوهیتۆپهكه‌. ئهو كاتهكوڕهكان لهدوایگۆڵهكانهوهدائهنیشتن دهستیان ئهجووڵاندو تۆپیان لهناو سهبهتهكهبۆ تیپیبهرامبهر دهر ئهكردهوه‌. پارچهیهك تهختهیشێوهلاكێشهیبهكار هات, بۆ ئهوهیتۆپهكهلهو پارچهتهختهیهوهبگهرێتهوهو بهههمان پێوانهیئهو پارچهتهختهیهیئێستا گۆڵهكهیلهسهره‌, لهچوار دهورییاریگا كهش پارچهقوماشێك وهكو شورا بۆ یاریگاكهبهكارئههات.ههرچهندهشوێنییاریگاكۆنهكهئێستا نهماوه‌, لهشوێنهكهیچێشت خانهیهك دروست كراوه‌ . كاتێك كرێكارهكان دیوارهكانیچێشتخانهتازهكهیان دروست ئهكرد, هێشتا پارچهیهك لهدیواریاریگا كۆنهكهمابوو.لهشهوێكدا یهكێك لهكرێكارهكان هات بهسهیارهكهیههندێك لهخشتهكۆنهكانییاریگاكهیههڵگرت وبردی‌ . ئهم كرێكارهوویستیپارێزگاریلهسهرهتایدروست بوونییارییباسكهبكات.ههروهها تا ئێستاش پارێزگاریلهوپارچهخشتانهدهكهن و بهبهشێك لهسهرتاكانیدروست بوونیئهو یاریهیئهژمارئهكهن. بهم جۆرهلهدووری‌ 110كیلۆمهتر لهشاریشیكاگۆ و نیشتمانیپیتزاو ئهلكهبابۆ وشیكاگۆ بۆلز دامهزراوه‌ (نایسمێس)بهسهر پهرشتیكۆڕهزاكهی‌( ئیان نایسمێس) بهلهبهر چاو گرتنیشێوازییاریهكههانیههموو قوتابخانهكانیداوهبۆ زیاتر گرنگیدان بهم یاریه‌. ئینان نایسمێس ووتیلهكاتیخۆیدا باپیرم یهكێك لهیاساكانیبۆدانا ئهویش ڕۆیشتن بهتۆپهوهبهشێوهیتهپهتهپ و هاویشتنیبۆ سهبهتهكه‌.لهسهرهتادا بیریان لهوهكردهوهكهگۆڵهكهلهشێوهیسندوق دابێت لهكۆتایییاریگا كهلهپێش پارچهقوماشهكهوهبهڵام سهیریان كرد ئهم شێوازهباش نییه‌ .بۆیهههڵواسینیان بهباشتر زانراوهلهوكاتهدا.ئهم یاریهش وهكو ههموو یاریهكانیتریئهمریكا تۆپیسهبهتههۆلێكییاریزانهبهناو بانگهكان وكهلوپهلهكانیههیه‌,ئهم هۆڵهشوێنییادگاریزۆرییاریزانانیئهم یاریهیه‌.لهههمان كاتداگهورهقهشهكان دوای‌20 ساڵ لهدۆزینهوهییاریهكهیاریزانهكانیبهبهند كراو ناو ئهبرد.چونكهیاریگاكهبهپارپهقوماشێك دهورهدرا بوو وهكو ئهوهیلهناو سندوقێك دابن وابوو. ههركاتێك هاندهران كێشهیهكیان ههبوایهشتیان ههڵ ئهدا بۆناو یاریگاكه‌. ئهو كاتهیاریهبهم شێوهیئێستا گهشهینهسهندبوو.ئهمڕۆ یاریهكهزۆر بڵاو بۆتهوهوخۆشهویست بووهلهناو خهڵك دا. بهجۆرێك هۆڵیئهستێرهكان ئامادهئهكرێت بۆ نهوهكانیسێیهمیئهم یاریه‌,( ئینا نایسێمس) راِگهیاند باپیرم زۆرباش بیریلهیاریهكهكردهوهبهشێوهیهك زیاتر ههڵسو كهوتیلهگهڵ تازهپێگهیشتواندا بووه‌ . كاتێك بڕیاریدا یاریهك دا بمهزرێنێت تهنها یهك ئهستێرهدهرنهكهوێت ,بیریلهوهكردهوهیاریهكهبهكۆمهڵ بێت و بردنهوهو ماندوو بوونیههموو تیپهكهیبێت.لهیاركهدا ههندێك شت بهتێپهڕبوونیكاتدا فێر ئهبیت.كاتێك یاریزانهكان ئهبینیت بهو شێوازهجوانهیاریئهكهن وهكو سهمایباڵ وایه‌.سهمایهكیتهواوهوتۆ بهلاشهت دهریئهبری. ههروهها كاتێك ئهبینیمناڵهكان ئهم یاریهئهكهن زیاتر فێریڕێكخستن ویاسائهبن و فێریهاوكاریئهبن و فێریئهوهئهبن متمانهبههاوڕێكانیان بكهن وتۆپیان بۆ ههڵ بدهن بۆ تۆماركردنیگۆڵ و لههاورێًكانیتیپهكهیبهرامبهریان ڕزگار ببن , ئهم یاریهوات لێدهكات بهڕۆحێكییهك تیپهوهیاریبكهیت , ناتوانیت بهتهنها گۆڵ تۆماربكهیت.ههرچهنده‌(نایسمێس) لهتهمهنی‌ 7سالیهوهبهههتیوویگهورهبووهههر كهدایك و باوكیبهنهخۆشیمردن ئهم گهنجهئهزمونێكیكهمیههبوو لهژیاندا بهم هۆیهشهوهزۆرجار جۆرهقورسهكانیخواردنهوهیبهكار ئههێنا بۆ هێوركردنهوهیخۆ ی‌.بهم جۆرهڕۆژێك زۆر سهر خۆش بوو داوایشهرابیزیاتریكرد. پیاوێك هاتهژوورهوهپێشترنهیناسیبوو پێیووت تۆ كوڕی‌ (مارگریفۆن) یئهوهناویباوكیباپیری‌ (نایسمێس) بوو ئهمیش وهڵامیدایهوهووتیبهڵی‌ , ئهو پیاوهش بهباپیرمیووت ئهگهر باوكت ئاوا تۆ ببینێلهگۆڕهكهیدا ڕوویخۆیلێت وهرئهگێڕێ‌. بهو شێوهیهوازیلهخواردنهوههێنا و لهو ڕۆژهوهو ههتا مردنیلهتهمهنی‌ 78سالێدا وازیلهو خووهخراپههێنا.ئهو شهوهگهڕایهوهبێستانهكهیو سوێندیبهگۆڕیباوكیخوارد ئهم جارهبهتهواوهتیبگۆڕێ‌.ههرمهش بووههۆیئهوهییاریزانهمهسیحییهكان نهیان دههێشت بههیچ شێوهیهك خوادرن و خوادنهوهبخۆنهوه‌.نهلهناو ژوورهكانیخۆ گۆڕیندا نهلهدهرهوهش تهنانهت نهیان دههێشت لهناو ژووریخۆ گۆڕیندا جگهرهبكێشرێت تهنها لهدواییاریهكهنهبێدهیانهێش كوپێك بیرهبخورێتهوه‌.ههروهها زانكۆیمهسیحیهكان شوێنێكیباش بوو بۆ یاریكردن لهشوێنهدا, لهم جۆرهزانكۆیانهلهزۆر بهیشارهكانیئهمریكا دا ههیهو ههندێكیان سهكهوتوون لهبرهوپێدانییاریباسكه‌.ئهم یاریهلهكۆندا ههڵدانیسهربهست بهههردوو دهست بوو .لهگهڵ ئهوهیهێزیزۆریان بهكاردههێنا دهبوایهتۆپهكهبهر بۆردهكهبكهوتایه‌. ئینجا بچوایهناو سهبهتهكهوه‌. بهڵام ئێستا ههڵدانیسهربهست یاریزانان بهیهك دهست ههڵیدهدهن وڕاستهو خۆ داغلیناو سهبهتهكهیدهكهن.لهوكاتهدا ههڵدانیسهربهست 9بۆ 10م لهگۆڵهكهو دووربوو. ههركاتێك یاریزانێك ئهو خاڵهیتۆمار بكردایهگشت یاریزانانیهاوڕێیدهست خۆشیان لێدهكرد.وهههركاتێك یاریزانێك رێگریلێبكردیتایهبۆت ههبوو بی كێشیت بهزهویدا یان لێدانێك بدهیت لهلووتی‌ .بهم جۆرهیاریباسكهوایلێهات ئهو كهسانهییاریبكهن بترسن لهشێوهییاریكردنیئهو یاریه‌.لهكۆتاییداوایلێهات كهلهیاریهكاندا زۆرترین خۆپیا كێشان دروست دهبوو .دهبووههۆیدروست بوونیڕق و كینهلهنێو یاریزاناندا, ئهمهش بووههۆیبێزاریهاندهرانییاریهكه‌.ههرچهندهداهێنهرییاریهكه‌(جیمس نایسمێس) لهداهێنانیئهم یاریهدا تهنها مهبهستیخۆشیبوو لهنێویاریزاناندا وهیچ مهبهستیتریمادینهبوو تا مرد ههر فهقیربوو.لهو بارهیهوهلهساڵی‌ 19930دا كۆمپانیایهك بۆندێكیگران بههایپێشكهشكرد.. بهڵام بهو بۆندهڕازینهبوو. لهبهر ئهوهیكۆمپانیاكهبهنیازبوو لهیاریگایبهندینخانهدا ئهم یاریهبهكاربهێنێ . ئهمهش بۆ یاریزنێكیبهناوبانگ شتێكیمهحاڵ بوو.ههرچهندهبڕیپارهكهیزۆر بوو . ئهمهش دهریدهخات كه‌(جیمس نایسمێس)گرنگیبهپارهنهداوه‌.ههرچهندهداهێنراوهكهی‌( یاریباسكه‌) زۆر بهربلاو بو بۆوهلهناو خهڵكدا بهجۆرێك خهڵكیناوچهكهلهسهر دیوارهیماڵهكانیان بازنهوبۆردیباسكهیان ههڵواسیبوو ئێواران و دواینان خوادرن دهستیان بهیاریدهكرد بهجۆرێك ههموو دراوسێكان بهشداردهبوون ..بهم جۆرهههندێك لهوانهییاریان باش دهزانیدهچوونهتیپهكان و لهوێشهوهئهگهر باش بوونایهوهدهچوونهزانكۆكان بۆیاریكردن.زۆربهیزانكۆكانیش تیپیخۆیان جیادهكردهوهوبرهویان بهتواناییاریزانهكانیاندهدا.لهههمان كاتدابۆ دهست كهوتنیپێداویستیهوهرزشیهكانیش لهساڵی‌ 1913دا (ئام ڕوو) فرۆشگایهكیتایبهت بهپێداویستیهكانییاریباسكهیكردهو بیریلهوهكردهوهباشتر وایهتیپێكیباسكهدابنێت بۆ ریكلام كردن بۆ كهلو پهلهكانییاریباسكه‌.لهڕاستیدا ئهوان وهرزشهوان بوون ههمیشهههوڵیان دهداكهئاستیوهرزش پێش بخهن.لهسهرهتادا یاریی باسكهتهنهالهناو خوێندنگاكاندا ئهنجام دهدرا. لهدوایدا ئهم یارییهپهرهیسهند و لهنێوشارهكانیویلایهتهكانیئهمریكا ئهنجام دهدرا.لهم بارهیهوهیانهی‌ (ئیمهرۆفی‌) یهكێك بوو لهو یانانهیكهلهساڵهكانی‌20تهكاندا زۆرترین نازناویبهدهست هێنا وتوانیناویلهمێژوویئهم یارییهدا تۆماربكات.لهو كاتهدا بلیتیبهشداریكردن بۆیاریهكان به‌ 40دۆلار بوو بۆیهئهو كهسانهیئهوبڕهپارهیهیان پێنهبووایهلهرێگهیڕادیۆوهگوێیان دهگرت یان لهرێگهیتهلهفزیۆنهوهسهیریان دهكرد. یاریگایئهوكاته‌25 ههزار هاندهریدهگرت .هاندهران جلو بهرگیڕهنگاو ڕهنگیان لهبهردهكردوههندێجارجۆرهجلوبهرگیان لهبهر دهكرد ههموویان لهیهكدهچوون وبۆهاندرانیتیپهكهیان چهند ڕستهیهكیان دهوتهوهوهك(ئێمهتیپهكهین, ئێمهههڵاتنیخۆرین, ئێمهتیشكیدرهوشاوهین , دهیپیاوهكان با بتابینین , ئێوهلهناویان بهرن) . بهم جۆرههاندهران تامو چێژێكیزیاتر لهبینینییاریهكهدهبینی‌.ههندێكات هاندهران لهناویاریگاكهدا پێلاوهكانیان لهیاریزانهكان وهردهگرت و یاریزانهكان بهپێپهتیدهچوونهدهرهوهییاریگا.ههتا یاریهكهلهلوتكهنزیك دهبۆ هاندهریزیاتر دهبوولهجیهاندا.بهجۆرێك (هۆلیوود) داوایله‌ (جین هات مان)كرد نمایشهكانییاریهكهلهفلیمێكداتۆماربكات . لهلایهكیترهوهپێشكهوتنییاریهكهبوههۆیدروست بوونییهكێتیهك كهبهبهشداری‌ 23یانهیخولییانهپیشهگهرهكانیباسكهدامهزرا.ههرچهندهههندێك لهویانانهتوانایئهوهیان نهبوو كهلهخولیپلهیهكیووڵاتدا یاریبكهن وهدوایدروست بوونیئهم یهكێتیه‌(یهكێتیتۆپیباسكه‌) ناوییاریهكهبهشێوهیهكیبهر بڵاوتر لهجیهاندا بڵاوبۆوه‌.دوایدامهزراندنییاریباسكهیئهمریكا له‌ 6-9-1946دا لهسهرتادا چهندبهرێوهبهرێتییهكییاریهۆكس بوونهسهرۆك و لهگهڵ چهند ئهندامێكییاریباسكه‌.لهو كاتهدا یهكێتیباسكهیئهمریكا دوو پاڵهوانێتیبۆیانهكان كردهوه‌. یهكێكیان (یهكێتیتۆپیپێیئهمریكیبوو ) كهلهساڵی‌ 1946دا دامهزرابوو. ئهویتریان (زانكۆكانیئهمریكا بوو) كهلهساڵی‌ 1937دا دامهزرابوو. دوایدروست بوونییهكێتیباسكه‌.یاریباسكهتوشیقهیران هات. ئهوهیكهیاریباسكهیلهساڵهكانی‌1950ڕزگار كرد زیادكرنی‌24چركهبوو بۆ ئهو یارییهبهوهش ژمارهیتۆماركردنیخاڵ لهو یارییانهدا بهرزبۆوهله‌ 10%وهبۆ 20%ههندێك یاساو رێسایتریبۆدانرا بهو جۆرهیلهئێستادا دهبیرنرێت. بههۆینهگواستنهوهییاریهكان لهڕێگهیكهناڵهكانیڕاگهیاندنهوهبۆخهڵك بووههۆیدهرنهكهوتنییاریزانهناو دارهكانییاری باسكهلهوسهردهمهدا.لهههمان كاتدا لهشاریفلادلفیا ئهستێرهیهكییاریباسكهههبووبهناوی‌(وایت جهندهلایت) ئهم ئهستێرهیهبهرزیباڵاینزیكهی‌ 2مهتر بوو .ئهمهش ببوههۆیئهوهیكهشان وسهریبهرزتر بێت لهیاریزانهكانیتر. (وایت) لهزانكۆكاندا یاریدهكرد ودواتر چووهخولیپیشهگهرهكانهوهو لهزۆر بهییارییهكاندا 30بۆ 35خاڵیبۆ یانهكهیتۆماردهكرد,جارێك بهتهنها توانی‌ 100خاڵ تۆماربكات. شێوازیتۆماركردنیخاڵهكانیشیزۆر سهرنج ڕاكێش بوو.كاتێك سهیرییاریئهم ئهستێرهیاریباسكهدهكهیت ههست بهخۆشیهكیزۆر دهكهیت بهجۆرێك وهدهزانیخۆت لهناو یاریگادایت, لهلایهكیترهوهیاریزان(مایكل جۆردن) وهك بههێزترین یاریزانییاریباسكهدهركهوت كهتواناو هێزێكیزۆریههبوو ههر ئهمهش بووههۆیئهوهیكهكۆمپانیایهك ههستێبهدروست كردنیپێڵاوێك بۆ یاریزان (مایكل)كهزۆرترین فرۆشیههبوو. ههروهها لهساڵی‌ 1990وهیهكێتیتۆپیباسكهههستا بهرزكردنهوهیئاستییانهكان وكهم كردنهوهیان,لهههمان كاتدا قهدهغهركرنیمادهبێهۆش كهرهكان لهیارییباسكهدا ئهمهش بوههۆیزیاتر خۆشهویست بوونییاریهكهلهلایهاندهران . یاریباسكهبۆتههۆیدهركهوتنییاریزانهبههێزهكان وتوناكان و دهستكهوتنیداهاتیزۆر بۆخۆیان وهك مایكل جۆردن ساڵانهزیاترله‌ 80ملیۆن دۆلاریدهست ئهكهوێت واتهداهاتیلهزۆرێك لهداهاتیووڵاتهههژارهكان باشتره‌.ئهمیش وهك رێز لێنانێك بۆ كۆچیدوایباوكیلهشاریشیگاگۆ قوتابخانهیهكیپهروهدهیبهبڕی‌ 7ملیۆن دۆلایدروست كردوه‌ , بۆ پهروهدهكردنیمنداڵان بهپهروهدهیهكیباش و ژیرانه‌.ئهمهش مانا ئهوهیهوهچهند پارهت بوێدهست دهكهوێت .بهم هۆیهشهوهلهیارهكانی‌ (ئێن بیئهی‌)دا زیاتر بیر لهبردنهوهدهكرێتهوه‌.ههر لهبهر ئهمهشهیاریهكهوهك جاران نهماوه‌, چهند تاكێكیبههرهمهندیزۆر بهتوانا یاریهكهیان بۆ خۆیان قۆستۆتهوهو زۆرێك پارهیان لێوهیدهست دهكهوێت ,لهلایهكیترهوهخهڵكیبهتاكهكهسیچێژیزۆریلێوهرناگرن ئهوان زیاتر لهیاریبهكۆمهڵ چێژزیاتر وهردهگرن. لهم بارهكۆمهڵگهیئهمریكیزۆر گرنگیبهم یاریهدهدات.بهڵام ههرچۆنێك بێت ئێستا ئهم یاریهله‌ 190ووڵاتیجیاجیا دا ئهنجام دهدرێت.ههرچهندهئهگهر (نایسمێس) بمایهبهوهخۆشحاڵ نهدهبوو كهههندێلهیاریزانانییاریباسكهبیریلهلایهنیمادیدەکەنەوە.

Advertisements

comments?